Advokátska kancelária poskytujúca komplexné právne služby podľa zákona č. 586/2003 o advokácií v znení neskorších predpisov.

 

Na našej webovej stránke sa aktuálne pracuje, nižšie prinášame krátky prehľad poskytovaných služieb.

 

Tešíme sa na spoluprácu.

 • Paušálne právne poradenstvo
 • Telefonicky
 • E-mailom
 • a iné...
 • V trestnom konaní
 • V obchodnoprávnych sporoch
 • V občianskoprávnych sporoch
 • V pracovnoprávnych sporoch
 • Pred orgánmi štátnej správy a obchodnými partnermi
 • a iné...
 • Predžalobné výzvy
 • Uznanie dlhov a splátkové kalendáre
 • Upomínacie konania, platobné rozkazy
 • Exekučné konania
 • a iné...
 • Poradenstvo a kontrolling
 • Vyhotovenie zmlúv a dohôd
 • Zastupovanie pri uzatváraní zmlúv a dohôd
 • a iné...
 • Provozápisy a zápisy zmien
 • Živnostenský register
 • Obchodný register
 • Register partnerov verejného sektora
 • Zápisy konečných užívateľov výhod
 • Register hospodárskych subjektov
 • a iné...
 • Transakčné poradenstvo
 • Akvizície
 • Založenie firmy
 • Zmeny v Obchodnom registri
 • Fúzie, likvidácie, konkurz a ex-offo výmaz
 • Registrácia akcií, centrálny depozitár cenných papierov
 • a iné...
 • Neziskové organizácie
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
 • Občianske združenia
 • Nadácie
 • Neinvestičné fondy
 • a iné...
 • Prevod a predaj nehnuteľností
 • Zmena druhu pozemku
 • Vyňatie pozemku z pôdneho fondu
 • Zastupovanie v stavebnom a územnom konaní
 • Zastupovanie pred SPF
 • a iné...
 • Trvalý pobyt
 • Prechodný pobyt
 • Tolerovaný pobyt
 • Pobyt občana EU
 • Obnova prechodného pobytu
 • a iné...
 • Národné ochranné známky
 • Európske ochranné známky
 • Medzinárodné ochranné známky
 • a iné...
 • Poradenstvo a kontrolling
 • Všeobecné obchodné podmienky
 • Reklamačný poriadok
 • Podmienky ochrany osobných údajov
 • a iné...

Advokátska kancelária OneLaw Corp s.r.o., so sídlom Letná 322/38, 048 01 Rožňava, IČO: 53 532 350, DIČ: 2121395199, Zápis v OR OS KE I, Odd.: Sro, Vl. č.: 50571/V, konajúca prostredníctvom konateľa spoločnosti JUDr. Mariána Hvastu, advokáta zapísaného v zozname SAK pod č. 7548 si vyhradzuje práva k celému obsahu tejto webovej stránky. Akékoľvek šírenie celku alebo časti obsahu (najmä kopírovaním alebo iným elektronickým a mechanickým rozmnožovaním) bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora je zakázané.