Advokátska kancelária poskytujúca právne služby podľa zákona č. 586/2003 o advokácií v znení neskorších predpisov.

 

Na našej webovej stránke sa pracuje, nižšie prinášame prehľad poskytovaných služieb.

 

Tešíme sa na spoluprácu.

 • Osobne
 • Online
 • Telefonicky
 • E-mailom
 • a iné...
 • V trestnom konaní (aj Ex-Offo)
 • V obchodnoprávnych sporoch
 • V občianskoprávnych sporoch
 • Pred orgánmi štátnej správy a obchodnými partnermi
 • a iné...
 • Prechodný pobyt - štúdium
 • Prechodný pobyt - podnikanie
 • Prechodný pobyt - zamestnanie
 • Prechodný pobyt - zlúčenie rodiny
 • Obnovenie prechodného pobytu
 • Trvalý  / Dlhodobý pobyt
 • Osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí
 • Získanie občianstva
 • a iné...
 • Právny audit nehnuteľností
 • Revízia a pripomienkovanie zmlúv
 • Autorizácia zmlúv
 • Rezevačná zmluva
 • Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
 • Kúpna zmluva
 • Darovacia zmluva
 • Nájomná zmluva
 • Zriadenie a výmaz vecného bremena
 • a iné...
 • Živnosť vs SRO
 • Založenie živnosti
 • Založenie SRO
 • Založenie AS
 • Založenie JSA
 • Založenie družstva
 • Založenie organizačnej zložky zahraničnej právnickej osoby
 • Zmena živnosti na SRO
 • Virtuálne sídlo
 • Predaj Ready Made spoločností
 • Zmluvná dokumentácia
 • a iné...
 • Zmena sídla - adresy spoločnosti
 • Zmena konateľa - vymenovanie a odvolanie
 • Zmena spoločníka - Prevod obchodného podielu
 • Zmena konečného užívateľa výhod (KUV)
 • Zmena osobných údajov spoločníka, konateľa a prokuristu
 • Vymenovanie a odvolanie prokuristu
 • Rozšírenie predmetov podnikania
 • Zmena obchodného mena spoločnosti
 • Zmena spôsobu konania konateľa
 • Zvýšenie a zníženie základného imania spoločnosti
 • Fúzie a akvizície
 • a iné...
 • Rozšírenie živnosti
 • RPVS - Zápis do Registra parnerov verejného sektora
 • KUV - Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra
 • Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov
 • Licencie (technickej služby, taxislužby, povolenie na dopravu, povolenie na predaj liehu a i.)
 • Právny audit spoločnosti
 • Business development a štrukturovanie podnikania
 • Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok
 • Príprava, revízia a pripomienkovanie zmlúv
 • M&A transakčné poradenstvo
 • a iné...
 • Výber vhodného spôsobu ukončenia podnikania
 • Zrušenie / pozastavenie živnosti
 • Prevzatie spoločnosti
 • Likvidácia spoločnosti
 • Výmaz spoločnosti Ex Offo
 • Vzdanie sa funkcie konateľa
 • Obnova zápisu vymazaného subjektu z obchodného registra
 • Predaj podniku alebo jeho časti
 • a iné...
 • Správa a mediácia pohľadávok
 • Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok
 • Upomínacie konanie - Platobný rozkaz
 • Exekučné konanie
 • Zmluvná dokumentácia (Uznanie dlhu a splátkový kalendár)
 • Zastupovanie spotrebiteľov pri vymáhaní úverových zmlúv
 • a iné...
 • Registrácia národných (SK) a európskych (EU) ochraných známok
 • Monitoring národných (SK) a európskych (EU) ochraných známok
 • Obnova národných (SK) a európskych (EU) ochraných známok
 • Prevod ochrannej známky
 • Príprava a zápis licenčnej zmluvy k ochrannej známke do registra
 • Vymáhanie práv majiteľa ochrannej známky
 • a iné...
 • Občianske združenia
 • Nadácie
 • Neinvestičné fondy
 • Neziskové organizácie
 • a iné...
 • Ekonomické poradenstvo
 • Spracovanie a vedenie účtovníctva
 • Mzdy a personalistika
 • a iné...
 • Predaj SRO - spoločností s ručením obmedzeným
 • Predaj OZ - občianskych združení
 • a iné...

Advokátska kancelária OneLaw Corp s.r.o., so sídlom Letná 322/38, 048 01 Rožňava, IČO: 53 532 350, DIČ: 2121395199, Zápis v OR OS KE I, Odd.: Sro, Vl. č.: 50571/V si vyhradzuje práva k celému obsahu tejto webovej stránky. Akékoľvek šírenie celku alebo časti obsahu (najmä kopírovaním alebo iným elektronickým a mechanickým rozmnožovaním) bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora je zakázané.